تبلیغات
ادبیات و موسیقی - فرهنگ ملی در حوزه موسیقی به كاركنان وزارت امور خارجه معرفی شد

در خانه موسیقی صورت گرفت
فرهنگ ملی در حوزه موسیقی به كاركنان وزارت امور خارجه معرفی شد

دومین كلاس آشنایی كاركنان وزارت امورخارجه با فرهنگ ملی در حوزه موسیقی با حضور نزدیك به چهل نفر در محل خانه موسیقی برگزار شد.


به گزارش خبرگزاری فارس، در این كلاس ابتدا «محمد سریر» مدیر عامل خانه موسیقی اطلاعاتی درباره ساختار خانه موسیقی و كانون‌های تخصصی آن ارائه و مختصری درباره انواع رشته‌هایی كه در این نهاد مدنی به لحاظ صنفی و تخصصی به آن پرداخته می‌شود، صحبت كرد.
در ادامه «داریوش پیرنیاكان» سخنگوی خانه موسیقی درباره ساختار موسیقی ایرانی در مقایسه با موسیقی كلاسیك غرب، تاریخ موسیقی ردیف دستگاهی از آغاز تا كنون و بویژه از زمان مدون شدن آن كه به حدود یكصد و اندی سال پیش باز می‌گردد، صحبت كرد.
این عضو هیئت مدیره در بخش دیگری از سخنانش پس از شرح و توضیح درباره هفت دستگاه و پنج آواز موسیقی ایرانی به انواع موسیقی‌های رایج در دنیای امروز اشاره كرد و ویژگی های هریك از آنها را برشمرد.
پس از داریوش پیرنیاكان، عبدالحسین مختاباد درباره موسیقی آوازی ایران و شیوه‌های اجرایی آن گفت: ردیف آوازی مقدم بر ردیف سازی بوده است. در موسیقی ایرانی ساختار موسیقی بر اساس موسیقی آوازی شكل گرفته و ردیف سازی بر مبنای آواز، اشعار وافاعیل عروضی پی‌ریزی شده است.
مختاباد در زمینه‌های دیگری موسیقی آوازی از جمله تعزیه خوانی، ارتباط گوشه‌ها و دستگاه‌ها با یكدیگر و همچنین نحوه اجرای موسیقی ایرانی و تعامل ساز و آواز با یكدیگر مطالبی ارائه كرد.